Förord

Porträttfoto av Christina Gestrin
Christina Gestrin är styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla.

Sparbankstiftelsen Esbo-Grankulla ­fyller 30 år. Då stiftelsen grundades år 1993 var det knappast någon som kunde ana hur stor betydelse den skulle få under de kommande decennierna för föreningar, daghem, skolor, pensionärsföreningar, idrotts- och kulturfältet på svenska i Esbo och Grankulla. De senaste åren har stiftelsen delat ut närmare en miljon euro årligen. Det har vi haft möjlighet att göra tack vare en framsynt förvaltning av den förmögenhet som i tiden utgjorde stiftelsens grundkapital.

Under de tre decennier som stiftelsen funnits har omvärlden förändrats mycket. Digitaliseringen har påverkat vår tillvaro och vardag. Befolkningsökningen i huvudstadsregionen har varit exceptionellt stor. Antalet svenskspråkiga har inte förändrats så mycket, men proportionellt har den svenskspråkiga befolkningen minskat avsevärt. Svenska språket är mera trängt i dag än för 30 år sedan. Under de senaste åren har befolkningsökningen främst berott på inflyttningen av personer med annat modersmål än svenska och finska, vilket inneburit att omvärlden blivit mera flerspråkig och mångkulturell.

Stiftelsens styrelse har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på omvärldsanalyser och handlingsplaner för framtiden. För några år sedan beslöt styrelsen att lyfta fram FN:s hållbarhetsmålsättningar som ett verktyg i vår verksamhet. Vi vill gärna uppmuntra bidragsmottagare att i sin verksamhet beakta värden som bidrar till en hållbar utveckling både socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt. Det här stämmer väl överens med den gamla sparbankstraditionen som värnar om hembygd, sparsamhet och lokal verksamhet.
Jag vill på Esbo-Grankulla Sparbanksstiftelses vägnar framföra ett varmt tack till Maria Wasström-Sarkola som är författaren till vår jubileumsskrift och som på ett väldigt lyckat och intressant sätt beskriver både de skeenden som ledde till stiftelsens tillkomst och olika milstolpar i stiftelsens verksamhet under de gångna 30 åren.

Ett varmt tack vill jag också rikta till alla som stiftelsen har samverkat med under årens lopp och alla dem som deltagit i stiftelsens verksamhet. Vi hoppas att de svenskspråkiga föreningarna, organisationerna, skolorna och daghemmen ska må bra och ha en dynamisk och inspirerande verksamhet också i framtiden. Vårt mål är att stiftelsen – med sitt eviga perspektiv – ska kunna fortsätta att stödja och samarbeta med er alla långt in i framtiden.

Christina Gestrin
Ordförande för styrelsen