Understöd

För hållbar föreningsverksamhet på svenska i Esbo och Grankulla

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Understöd beviljas huvudsakligen till allmännyttig verksamhet inom konst, kultur, idrott samt för hembygden och till verksamhet inom småbarnspedagogik och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Därtill kan ekonomisk forskning stödjas.

Stiftelsen understöder både korta projekt och mera långsiktiga satsningar lokalt och regionalt för att utveckla Esbo och Grankulla som en välmående hembygd med betoning på det svenska språket. 

Prioriteringar 2024

Stiftelsen prioriterar svenskspråkig verksamhet som främjar barns och ungas välbefinnande och kultur på svenska i Esbo-Grankulla, däribland

  • förebyggande arbete som stöder barns och ungas psykiska välbefinnande,
  • verksamhet som motiverar barn och unga samt personer med funktionshinder att delta i motions-, kultur-och annan hobbyverksamhet,
  • projekt och verksamhet som bidrar till att skapa positiva attityder till svenska språket och en tvåspråkig hembygd.

Hållbarhet och ansvarstagande

Stiftelsens vill vara en ansvarsfull aktör. I ansökningsblanketten ingår ett antal frågor om hur sökandena beaktar språk, hållbarhet och jämlik behandling i sin verksamhet.

Här kan du läsa mer om stiftelsens mål för hållbarhet.

Här kan du bekanta dig med frågorna i ansökningsblanketten.

Anvisningar för ansökan

Den årliga ansökningstiden är mars månad. Ansökan görs elektroniskt här på stiftelsens webbsida. Endast ett (1) understöd per kalenderår kan beviljas samma sökande. Understödet kan dock gälla flera olika ändamål. Sökande uppmanas ansöka om understöd för samtliga ändamål i en och samma ansökan.
Idrottsföreningar och förbund med flera sektioner lämnar in en enda ansökan för samtliga verksamheter.

För utbildning som faller utanför den lagstadgade verksamheten (exempelvis lägerskolor, inköp av redskap och dylikt) i utbildningsenheter i Esbo och Grankulla söks verksamhetsbidrag av den lokala föräldraföreningen eller motsvarande föräldrasammanslutning. Stiftelsen beviljar understöd endast till den lokala föräldraföreningen, inte till enskilda klasser, föräldrar, elever eller lärare. Stiftelsen beviljar max 30 euro/dagisbarn, 40 euro/elev i åk 1-9, och 50 euro/elev i gymnasium.

Stiftelsen beviljar understöd endast till arbetsgrupper och allmännyttiga juridiska personer. Stiftelsen stöder inte studier i någon form för enskilda studerande. 

Bekanta dig med understödsverksamhetens registerbeskrivning här.

Utbetalning

Stiftelsen meddelar sökande om beviljade understöd (och avslag) inom ca en månad efter ansökningstiden utgång. Beviljade understöd utbetalas inte automatiskt utan förutsätter att understödsmottagaren anhåller om utbetalning av beviljat understöd inom 6 månader efter besked om beviljat understöd. Om din organisation har beviljats ett bidrag på 3 000 euro eller mera krävs en medsignerare då du anhåller om utbetalning. Utbetalning som godkänts betalas i regel ut månatligen den 20. (ej i juli) eller senareläggs enligt understödsmottagarens önskemål.

Redovisning

Alla beviljade understöd ska redovisas till stiftelsen efter att den verksamhet eller det projekt som understödet beviljats för genomförts. Redovisningen ska inlämnas senast inom 12 månader efter att anhållan om utbetalning godkänts. Med goda skäl kan man anhålla om uppskov med redovisningen via knappen nedan. Tidigare utbetalda understöd skall vara redovisade innan följande understöd utbetalas. Icke inlämnade redovisningar påverkar även sökandes möjlighet till nya understöd.

Beviljade understöd 2023

Under 2023 delade stiftelsen ut bidrag om totalt 906 000 euro för bland annat   

  • idrottsverksamhet
  • konst- och kulturverksamhet
  • fritidsverksamhet och aktiviteter
  • ung företagsamhet
  • pedagogisk utveckling och stöd för inlärning

Listan på alla beviljade understöd hittas här.