Understöd

Anvisningar för ansökan

Den årliga ansökningstiden är mars månad. Ansökan görs elektroniskt här på stiftelsens webbsida. Endast ett (1) understöd per kalenderår kan beviljas samma sökande. Understödet kan dock gälla flera olika ändamål. Sökande uppmanas ansöka om understöd för samtliga ändamål i en och samma ansökan.
Idrottsföreningar och förbund med flera sektioner lämnar in en enda ansökan för samtliga verksamheter.

För utbildning som faller utanför den lagstadgade verksamheten (exempelvis lägerskolor, inköp av redskap och dylikt) i utbildningsenheter i Esbo och Grankulla söks verksamhetsbidrag av den lokala föräldraföreningen eller motsvarande föräldrasammanslutning. Stiftelsen beviljar understöd endast till den lokala föräldraföreningen, inte till enskilda klasser, föräldrar, elever eller lärare. Stiftelsen beviljar understöd endast till arbetsgrupper och allmännyttiga juridiska personer. Stiftelsen stöder inte studier i någon form för enskilda studerande. Bekanta dig med understödsverksamhetens registerbeskrivning här.

Utbetalning

Stiftelsen meddelar sökande som om beviljade understöd (och avslag) inom ca en månad efter ansökningstiden utgång. Beviljade understöd utbetalas inte automatiskt utan förutsätter att understödsmottagaren anhåller om utbetalning av beviljat understöd inom 12 månader efter besked om beviljat understöd. Understödet kan betalas ut genast eller senareläggas enligt understödsmottagarens önskemål. Understödet syns på mottagarens konto senast inom ca två veckor efter att anhållan om utbetalning godkänts.

Redovisning

Alla beviljade understöd ska redovisas till stiftelsen efter att den verksamhet eller det projekt som understödet beviljats för genomförts. Redovisningen ska inlämnas senast inom 12 månader efter att understödet utbetalts/utbetalning av rat om understödet utbetalas i flera rater. Med goda skäl kan man anhålla om uppskov med redovisningen via knappen nedan. Tidigare utbetalda understöd skall vara redovisade före följande understöd utbetalas. Icke inlämnade redovisningar påverkar sökandes även möjligheten till nya understöd.

Beviljade understöd 2021

Under 2021 delade stiftelsen ut bidrag om totalt 892 000 euro för bland annat   

  • idrottsverksamhet
  • konst- och kulturverksamhet
  • fritidsverksamhet och aktiviteter
  • befrämjande av välmående 
  • pedagogisk utveckling och stöd för inlärning

Listan på alla beviljade understöd hittas här.