Om stiftelsen

Förvaltning

Stiftelsens beslutande organ utgörs av styrelsen och delegationen. 

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för stiftelsens förvaltning och svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Styrelsen utses årligen av delegationen för en mandatperiod om ett år. Styrelsen möts regelbundet och fattar beslut om bl.a. beviljande av understöd och stiftelsens placeringar. Till sin hjälp i placeringsärenden har styrelsen ett finansutskott som bereder och följer upp placeringsärendena.

Styrelsen består av Christina Gestrin (ordförande), Agneta Eriksson (vice ordförande), Fredrik Ekroos, Robin Harms, Ira Jeglinsky-Kankainen, Jessica Lerche och Michaela Ramm-Schmidt.

Styrelsens finansutskott består av Christina Gestrin, Fredrik Ekroos och Mikael Paul.

Delegation

Delegationen utser ledamöterna till stiftelsens styrelse och revisor, samt lämnar rekommendation om arvoden till styrelse- och delegationsledamöter. Delegationen har därtill  rollen som stiftelsens ambassadörer i samhället. Stiftelsens delegation består av 10-30 ledamöter som väljs för tre år i sänder. Delegationen kompletterar sig själv med stöd av ett inom delegationen årligen tillsatt valutskott.

Stiftelsen hade tidigare ett förvaltningsråd som ersattes med en delegation i september 2023.

Delegationen består av

  • Bo Lönnqvist, Ordförande, 2021-2024
  • Susanne Norrbäck-Råman, 1. vice ordförande, 2022-2025
  • Henrica Donner, 2. vice ordförande, 2023-2026
  • Mikaela Ahlfors, Ledamot, 2021-2024
  • Ann Cathrine Ahlroos, Ledamot, 2022-2025
  • Satu Björkstén, Ledamot, 2023-2026
  • Alexander Henn, Ledamot, 2022-2025
  • Mikael Jern, Ledamot, 2022-2025
  • Martin Baltscheffsky, Ledamot, 2021-2024
  • André Engström, Ledamot, 2021-2024
  • Markus Ikäheimonen, Ledamot, 2022-2025
  • Harry Lilja, Ledamot, 2023-2026
  • Anna Quagraine, Ledamot, 2023-2026
  • Marina Lindholm, Ledamot, 2021-2024
  • Anna Malmström, Ledamot, 2021-2024
  • Gunilla Rehnberg, Ledamot, 2022-2025
  • Kenneth Seger, Ledamot, 2021-2024
  • Magnus Selenius, Ledamot, 2020-2023
  • Nea Törnwall, Ledamot, 2022-2025
  • Frida Rostedt, Ledamot. 2023-2026
  • Mikael Federley, Ledamot, 2023-2026

Stiftelsens löpande förvaltning

Stiftelsens löpande förvaltning handhas av en ombudsman som en köptjänst från Navigator Partners Ab där Mia Bengts fungerar som ansvarig ombudsman och styrelsens sekreterare. Stiftelsens löpande placeringsverksamhet av Mikael Paul som stiftelsens placeringsansvariga, som även fungerar som finansutskottets sekreterare.

Revisor

Som stiftelsens revisor fungerar revisionssamfundet KPMG Oy Ab med CGR Marcus Tötterman (2022-  ) som huvudansvarig revisor.

Historik

Läs också: Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla 30 år – jubileumsskrift

Stiftelsens rötter härrör sig från Esbo Sparbank. Esbo Sparbank var den första banken i Esbo och grundades 1875 på initiativ av kommunalstämman. Den första kunden var hushållerskan Charlotta Ekström, som 14.9.1875 satte in 600 mark på ett sparkonto.

I början hade banken inget eget hus utan den verkade i olika hus i kyrkbyn. År 1935 köpte banken Villa Karlshem söder om Kannbrobacken och verkade där under ledning av Astrid Lindström fram till 1975 när banken fyllde 100 år.

År 1975 flyttade Esbo Sparbank in i det nybyggda ämbetshuset i Esbo centrum. I nedre våningen av Sparbankens hus verkade ett charkuteri och senare en blomsterhandel. Huset har numera rivits.

År 1979 fusionerades Esbo Sparbank med Helsingfors Sparbank som överlevde bankkrisen och senare bytte namn till Aktia Sparbank. Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till ett sparbanksaktiebolag. Stiftelsen var en av de många Aktia- och sparbanksstiftelser som under 90-talet grundades runtom i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. De lokala sparbankerna överlät bankverksamheten till Aktia och erhöll i gengäld Aktia-aktier som stiftelsernas grundkapital. Sparbanksidén kom att starkt prägla utformningen av stiftelsernas ändamål. 

2009 noterades Aktia-aktien på Helsingfors fondbörs och stiftelsen har över åren förvaltat stiftelsens kapital för att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning och möjliggöra utdelning av understöd till allmännyttiga ändamål i enlighet med stiftelsens stadgar. Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla bytte 2010 namn till Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla. Idag är innehavet i Aktia inte längre en strategisk placering utan en finansiell placering bland andra i stiftelsens väldiversifierade placeringsportfölj.

Som ett led i vidareutvecklingen av stiftelsens identitet och kommunikation har styrelsen diskuterat stiftelsens namn och dess gångbarhet idag. Det råder inget tvivel om att Aktia har haft en avgörande betydelse för stiftelsens tillkomst och välstånd. Stiftelsens förmögenhet utgjordes initialt av aktieinnehavet i Aktia och lade grunden till stiftelsens gynnsamma förmögenhetsutveckling. 

Över åren har Aktia Bank utvecklats åt ett håll där sparbanksidén inte längre är central, kopplingen till stiftelserna som bankens största ägare har avskaffats i och med att bankens förvaltningsråd och delegation har lagts ned och stiftelserna har i sin tur i ökad grad diversifierat sin förmögenhet och Aktia-innehavet har gått från att ha varit en strategisk placering hos stiftelserna till att bli en finansiell placering bland andra.

 Också frågan om det är lämpligt att ha ett enskilt börsnoterat bolagsnamn i stiftelsens namn har diskuterats. Stiftelsens styrelse har kommit till att tiden är mogen att byta namn. Viktigt vid valet av nytt namn var att namnet värnar om kapitalets ursprung (Sparbanken Esbo) samtidigt som man är tydlig med stiftelsens  verksamhetsområde (Esbo-Grankulla), vilket även tidigare var en elementär del av stiftelsens namn. Styrelsen har således beslutat att stiftelsen som nytt /nygammalt namn tar Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla fr o m september 2022.