Placeringarna

En förutsättning för att det ska finnas medel att dela ut är att stiftelsens förmögenhetsförvaltning sköts professionellt. Den årliga avkastningen från placeringarna är avgörande för att stiftelsen ska ha pengar att dela ut.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har sedan flera år tillbaka ett finansutskott och en placeringsansvarig expert utanför styrelsen, EM Mikael Paul.

Finansutskottet leds av stiftelsens styrelseordförande Christina Gestrin. Medlemmar är Mikael Paul och Fredrik Ekroos. Stiftelsens styrelse har ändå det slutliga ansvaret över placeringsbesluten.

Stiftelsen har förvaltat sitt kapital väl och förmögenheten har mångdubblats sedan starten för trettio år sedan. Då stiftelsen grundades utgjordes aktieportföljen till hundra procent av aktier i Sparbanken Aktia.

Under årens lopp har aktieportföljen diversifierats och i dag utgör Aktia-aktien tretton procent av stiftelsens aktieinnehav.

– Aktia-aktien ses i dag som vilken annan placering som helst i vår portfölj, säger Mikael Paul.

Tanken att ha alla ägg i samma korg är närmast oförenlig med en professionell förmögenhetsförvaltning av i dag.

Aktia-aktien har ändå avkastat stabilt och under årens lopp har den utgjort grunden för hela utdelningen. Till exempel år 2011 erhöll stiftelsen dividender på över en miljon från Aktia – trots en avsevärd utförsäljning av just Aktias aktier.

Trots att Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla för trettio år sedan var bankens näststörsta ägare återfinns stiftelsen inte längre bland bankens tjugo största ägare.

Evigt perspektiv

Stiftelsens utdelning bygger alltså på avkastningen från placeringarna. Avkastningen består av dividender, vinstandelar, ränteintäkter och värde­ökningar.

Stiftelsens styrelse har gjort upp en placeringsplan som årligen ses över och fastställs. Den beskriver hur placeringsverksamheten ska skötas för att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning på placeringarna.

Gemensamt för alla placeringar i dag är att de följer principer för hållbar utveckling och ansvarsfull förmögenhetsförvaltning.

Stiftelsen beaktar miljömässiga, sociala och etiska hållbarhetsfaktorer i placeringsbesluten. Den långsiktiga placeringsstrategin ska möjliggöra en stabil utdelning av medel också i framtiden. Perspektivet för stiftelsen är evigt.

– Vi eftersträvar en stabil avkastning och vill att vår förmögenhet ska växa. Fjolåret var historiskt på det sättet att portföljens värde minskade men nu är vi på väg uppåt igen, säger Mikael Paul.

År 2022 var verkligen ett annorlunda år på börsen. Världsläget med krig i Ukraina, stigande energipriser, ökande inflation, coronapandemi och allmänt osäkra tider gjorde att börskurserna i de flesta bolag rasade. Avkastningen minskade ändå inte radikalt och stiftelsen kunde dela ut understöd på över 970 000 euro under det turbulenta året 2022.

Stiftelsens förmögenhet uppgår i skrivande stund till cirka 33 miljoner euro och utgörs till största delen av aktie- och fondplaceringar i ett flertal inhemska och utländska bolag. I portföljen finns också ränteinstrument, fastighetsplaceringar och placeringar i icke börsnoterade bolag.