Ett slag för företagsamheten

Ungdomar på ett podium.
Genom programmet Ett år som företagare har unga möjlighet att stifta bekantskap med företagsvärlden, presentera och förverkliga sina bästa företagsidéer. Bilden taget på evenemanget Våga vara företagsam i Esbo 2023. (Bild: Ung företagsamhet)

De tre sparbanksstiftelserna i huvudstadsregionen har också gjort gemensamma storsatsningar på utbildningen i regionen via Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Arcada, Svenska Handelshögskolan Hanken, Aalto-universitetet och Yrkesinstitutet Prakticum.

En pågående storsatsning gäller företagsamhet bland unga i huvudstadsregionen. Tanken är att unga personer ska lära sig hantera sin ekonomi och eventuellt också hitta möjligheter att starta ett eget företag och få hjälp på vägen ifall planerna kan anses vara realistiskt genomförbara.

– Det här med pengar kan nämligen vara ganska svårbegripligt för dagens barn, säger Maarit Westerén, Ung företagsamhets regionchef i huvudstadsregionen.

Vi lever i en tillvaro där man alltmera sällan använder sig av kontanter. Uppköp betalas ofta genom att bara visa upp telefonen i avläsaren vid kassan. Barn och unga har svårt att skapa sig en uppfattning om hur mycket pengarna är värda.

Företagsamhet, sparsamhet och ekonomisk forskning har varit områden som sparbanksstiftelsen gärna understött under årens lopp. Med tanke på stiftelsens bakgrund i sparbanksrörelsen har ämnesområdena sin givna plats bland bidragsmottagarna. Att skapa en grogrund för företagsamhet bland de som är unga i dag har varit syftet med de tre stiftelsernas treåriga storsatsning tillsammans med föreningen Ung företagsamhet.

Bild på stående Maarit Westerén.
Tack vare storsatsningen från stiftelserna har Ung företagsamhet kunnat anställa Maarit Westerén som jobbar med att lyfta fram företagsamhet i skolorna i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla. (Bild: Ung företagsamhet)

– Samarbetet gör att satsningarna blir tillräckligt stora för att ge resultat, säger Maarit Westerén, som anställts av Ung företagsamhet tack vare projektet.

Hennes uppgift är att bistå de svenska skolorna i huvudstadsregionen med läromaterial om företagsamhet, arbetsliv och ekonomi.

– Det här är mer än en punktinsats. På det här sättet kan man påverka långsiktigt, säger Westerén.

Tanken är att göra det inspirerande och enkelt för varje lärare att plocka in element av företagsamhetsfostran i undervisningen. Genom projektet ska materialet också finnas tillgängligt på svenska. Ung företagsamhet ordnar också olika evenemang där ungdomar får prova på företagande och inspireras till entreprenörskap.

– Det känns viktigt att alla barn och unga, oberoende av bakgrund, får möjlighet att träna företagsamma färdigheter. De i sin tur påverkar den framtida ekonomiska välfärden i vårt land, säger Maarit Westerén.

UF+TAT=NYT

Ung företagsamhet, UF, går sedan sommaren 2023 under namnet Ung företagsamhet och ekonomi, NYT, sedan föreningen slogs samman med organisationen Ekonomi och ungdom, TAT, som bland annat driver Företagsbyn.

Den nya föreningen backas upp av ett brett nätverk av samhälls­aktörer, bland dem stiftelser, företagspartner, aktörer inom näringslivet och universitet.

Unga behöver få mer kunskap om arbetslivsfrågor, ekonomi och näringsliv. Kunskap om ekonomi och entreprenörskap är i dag en del av den grundläggande utbildningen på andra stadiet. Sparbanksstiftelsen understöder gärna projekt som skapar en större förståelse för ekonomi och arbetsliv.

Alla tre stiftelser har bidragit till projektet med en summa som står i proportion till stiftelsens storlek. Tre Smeder har bidragit med den största summan och Helsingestiftelsen med den minsta. Sammanlagt har kostnaderna budgeterats till 240 000 euro för en treårsperiod.

Företagsamhet och samhällsnytta

Också tidigare har stiftelsen stött företagsamhet i olika former, bland annat genom Esbonejdens nyföretagarcentral som är en förening som jobbar för att utveckla näringslivet i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Nyföretagarcentralen hjälper nya företagare att starta upp och komma i gång med verksamheten.

Sparbanksstiftelsens och Esbonejdens nyföretagarcentrals samarbete går tillbaka till år 2006 då nyföretagarcentralen ville utveckla sina tjänster på svenska. Samtidigt fungerade sparbanksstiftelsens dåvarande ombudsman som företagsrådgivare för nyföretagarcentralen.
I dessa tider inleddes också ett samarbete mellan Sparbanksstiftelsen, Esbonejdens nyföretagarcentral och Svenska handelshögskolan Hanken. Projektet utmynnade i ett utbyte av kunskap i båda riktningar, vilket gynnade både Hankens studenter och Esbonejdens Nyföretagarcentrals personal och sakkunniga. Sparbanksstiftelsen stödde arrangemanget ekonomiskt.

Understöden lämnar avtryck

Sparbanksstiftelsen har också gjort donationer och deltagit i statens mot­finansieringskampanjer till andra utbildningsenheter, bland annat Arcada och Helsingfors universitet. År 2022 bidrog sparbanksstiftelsen till inrättandet av ett lektorat för lärarutbildning i svenska som andra språk vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Lektoratets syfte är att stärka kompetensen hos lärarstuderande och lärare i undervisningen av elever som har ett annat modersmål än svenska och finska i svenskspråkiga skolor.

När detta skrivs har stiftelsen under sina trettio första år delat ut sammanlagt 16 759 104 euro i understöd till allmännyttiga ändamål. Satsningarna har bidragit till välbefinnande, välstånd och kulturellt kapital i samhället kring Esbo och Grankulla. Bland de hundratals bidragsmottagarna är en stor del återkommande. Ofta är det frågan om föreningar och organisationer som gör ett storartat jobb med att upprätthålla många olika slag av meningsfull fritidsverksamhet. En del av projekten som stötts har också fått bestående följder i form av byggnader eller andra långsiktiga investeringar. Här nedan har vi plockat fram ett urval av de satsningar som under årens lopp har kunnat – eller ska komma att – förverkligas med hjälp av understöd från Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla.