Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla – en ansvarsfull aktör

Hållbarhet i understödsverksamheten

Stiftelsen har definierat hållbarhetsmål för stiftelsens verksamhet utgående från FN:s hållbarhetsmål. Dessa är:

  • God hälsa och välfärd
  • Minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet
  • God utbildning
  • Fredliga och inkluderande samhällen

I vårens ansökningsprocess fäster stiftelsen särskild uppmärksamhet vid hållbarhetsmålen och hur sökanden i sin verksamhet främjar dem.

Med tio frågor i ansökningsblanketten fäster stiftelsen särskild uppmärksamhet vid hur sökandena i sin verksamhet beaktar språk, hållbarhet och jämlik behandling.

Bekanta dig med frågorna här.

 

Ansvarsfull placerare

Målsättningen för stiftelsens placeringsverksamhet är att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning på placerade medel och möjliggöra en stabil utdelning av understöd till allmännyttiga ändamål i enlighet med stiftelsens stadgar.

Stiftelsen strävar efter att vara en ansvarsfull placerare. Stiftelsen tror att bolag som fäster uppmärksamhet vid ansvarsfullhet på lång sikt ger bättre avkastning till lägre risk. I placeringsverksamheten beaktas både etiska principer och principer för hållbar utveckling. Med etisk placeringsverksamhet avses att stiftelsen undviker vissa branscher, d.v.s. bolag där vapen, tobak,
alkohol, hasardspel eller vuxenunderhållning utgör en betydande del av omsättningen. Att stiftelsen placerar i enlighet med principen för hållbar utveckling avses att ESG-faktorer, dvs. faktorer med anknytning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, integreras i placeringsprocessen.

Stiftelsen förutsätter att samtliga förmögenhetsförvaltare har förbundit sig till att beakta ansvarsfullhet i sin verksamhet genom att t.ex. följa FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UN PRI; Principles for Responsible Investment).

Under 2022 tog stiftelsen i bruk Jay Solutions ESG-analys av stiftelsens placeringsportfölj för att kontinuerligt kunna följa upp hur portföljen i ett hållbarhetsperspektiv ligger till i förhållanden till motsvarande aktörer samt för att kunna följa upp portföljens CO2-avtryck mot jämförelseindex.