Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr är Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr:s nya namn

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr återgår till sina rötter i Esbo Sparbank och ändrar stiftelsens namn till
Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla understöder kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet i första
hand inom Esbo och Grankulla. Under åren 2017-2022 har stiftelsen delat ut understöd om totalt ca 5,9
miljoner euro till lokalsamhället. Stiftelsen prioriterar verksamhet på svenska för barns och ungas
välbefinnande och satsningar som utvecklar Esbo och Grankulla som en välmående tvåspråkig hembygd.
Stiftelsens sparbanksursprung framkommer även i att till stiftelsens ändamål hör att främja sparande.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla firar 30-års jubileum nästa år. Stiftelsen var en av de många Aktia- och
sparbanksstiftelser som under 90-talet grundades runtom i Svenskfinland, där Aktia Sparbank hade
verksamhet. I samband med att Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag överlät de lokala sparbankerna
bankverksamheten till Aktia och erhöll i gengäld Aktia-aktier som blev stiftelsernas grundkapital.
Sparbanksidén kom att starkt prägla utformningen av stiftelsernas ändamål.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har över åren förvaltat sitt kapital väl och därmed skapat gynnsamma
förutsättningar för en god avkastning som möjliggjort en betydande utdelning av understöd till stiftelsens
ändamål. Kopplingen till Aktia har under det senaste decenniet försvagats och idag är innehavet i Aktia inte
längre en strategisk placering för stiftelsen utan en finansiell placering bland andra i stiftelsens
diversifierade placeringsportfölj.

– Stiftelsens perspektiv är evigt och vår ambition är att bidra till ett mångsidigt och hållbart
lokalsamhälle på svenska i Esbo och Grankulla även länge framöver, säger styrelseordförande
Christina Gestrin.