Drömmen om Focus Mattliden

Mattlidens skola.
Mattlidens skolcentrum samlar dagligen mer än tusenfemhundra svenskspråkiga barn, unga och vuxna från Esbo med kranskommuner. Därför anses området vara en naturlig plats för ett kulturhus med aktiviteter också utanför skoltid. (Bild: Maria Wasström-Sarkola)

Focus Mattliden är ett projekt som började som en gemensam satsning av finlandssvenska fonder som ville stärka det svenska i Esbo. Idén är att skapa ett svenskspråkigt kulturkvarter kring Mattlidens skolcentrum i Esbo.

Det hela började med tanken om att samla svenskspråkig undervisning, kultur och vardagsliv på ett gemensamt område. Som förebilder finns bland andra kvarteret Victoria på Busholmen och campuset på Arabiastranden i Helsingfors där både yrkesskolan Prakticum och yrkeshögskolan Arcada är inhysta.

Focus Mattliden har ändå en egen profil. Det ska bli ett kvarter med kulturhus, daghem och olika slag av boendeformer i närheten av skolorna. Exakt när och hur detta kommer att förverkligas är i skrivande stund oklart men bollen är satt i rullning.

Projektet drivs av en förening som bär namnet Focus Mattliden.

Svenskan i Esbo behöver flankstöd

Svenskspråkiga miljöer är inte längre någon självklarhet i storstaden Esbo. Däremot är Mattliden Svenskfinlands största skolcentrum så det finns alla förutsättningar att samla särskilt barn- och ungdomsverksamhet på området.

I kvarterets hjärta ska finnas ett kulturhus som går under arbetsnamnet ”Smedjan” där det är brett mellan väggarna, både bildligt och bokstavligt.

– Det ska uttryckligen vara ett hus där det skapas kultur, säger Henrik Wolff som fram till i våras var styrelseordförande för föreningen Focus Mattliden.

Där ska finnas en scen för teater, dans och musik samt undervisningsrum för musik, bildkonst och andra konstformer. Kultursmedjan ska finnas till särskilt för barn och unga som vill skapa konst i olika former. Kultursmedjan ska inte finnas till enbart för svenskspråkiga utan vara en öppen, välkomnande och tillgänglig samlingsplats för alla. Esbo Arbis, Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo bildkonstskola och andra kulturaktörer är aktivt med i planeringen av kulturhuset.

– Vi vill inte bygga hus som vi först senare försöker fylla med verksamhet, utan vi vill möta de behov som finns, säger Wolff.

Det har också framförts tankar på att ordna mångkulturell och mångspråkig verksamhet för invandrarfamiljer som valt svenska som integrationsspråk.

Efterlängtat nytt daghem

Esbo stad har godkänt projektplanen för Focus Mattliden och förbundit sig att hyra både daghemslokaler och en del övriga lokaler i det nya kvarteret på adressen Mattliden 1.

Föreningen Focus Mattliden ansvarar tillsammans med sina samarbetspartner för planeringen, genomförandet och ordnande av finansieringen. Hur projektet finansieras och vem som blir hyresvärd är hittills inte känt.

Förutom de nuvarande skolbyggnaderna, kulturhuset och ett parkeringshus ska kvarteret också omfatta flera bostadshus, varav en del ARA-finansierade och ett serviceboende för svenskspråkiga seniorer. Det finns också en reservering för en idrottshall.

Wolff understryker att kostnaderna måste hållas låga för att undvika att i ett senare skede dra undan mattan för dem som ska verka i kvarteret. Tanken är att mobilisera såväl kommunal, statlig som privat finansiering för såväl fastighetsinvesteringarna som för den ambitiösa och mångsidiga verksamheten som ska finnas i kvarteret.

Trägen vinner

Focus Mattliden-projektet har nu planerats i flera år men stött på en hel del utmaningar under projektets gång.

– Stadens egna hjul har rullat ganska långsamt, säger Wolff diplomatiskt.

Under flera år stampade projektet på stället eftersom området saknade en detaljplan. Arbetet med att göra en detaljplan startade redan år 2018 och när detta skrivs finns det fortfarande ingen godkänd detaljplan.

I Esbo sker beredningen av detaljplaner på den parts försorg (och bekostnad) som innehar planeringsreservationen för området i fråga. Det betyder att det är föreningen Focus Mattliden som dels ska stå för fiolerna, dels få staden att godkänna planen. Föreningen sitter inte på några egna pengar utan är helt beroende av fondfinansiering.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har redan i detta skede bidragit med 260 000 euro för planeringen av Focus Mattliden. Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden har deltagit i finansieringen med 100 000 euro.

Stadens tjänstemän deltar i planeringsprocessen men ställer också villkor och krav och förbehåller sig rätten att kullkasta det arbete som gjorts. Trafiklösningar och bostadsproduktionens omfattning är frågor som orsakat oenighet bland de inblandade. Därför har arbetet redan tagit flera år i anspråk och kostat stora pengar.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla anser att Focus Mattliden är ett viktigt projekt och har därför varit med om att understödja planeringen från början.

– Kvarteret kommer att innebära en viktig förstärkning av den svenska bildningen och kulturen i Esbo och läget strax intill metron är idealiskt, säger stiftelsens ordförande Christina Gestrin.

Hon är övertygad om att projektet kommer att ge både den svenskspråkiga kulturen och livskvaliteten i Esbo ett lyft.

För att förverkligas kommer Focus Mattliden ändå att kräva investeringar också av aktörer med betydligt bredare axlar än Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla.