Slutord: Med tillförsikt mot framtiden

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har trettio år bakom sig och sannolikt betydligt fler framför sig. En stiftelse är till sin natur evig och i historiskt perspektiv är trettio år en försvinnande kort tid.

Under dessa första trettio år har ändå väldigt mycket hänt i samhället, i bankvärlden och i stiftelsevärlden. Stiftelsens förmögenhet har ökat mångfalt och den årliga utdelningen snuddar i dag vid miljonstrecket. Det är pengar som inte fanns för trettio år sedan. Det är ofantligt mycket gott som sprungit ur de medel som stiftelsen delat ut under dessa år. Barn- och ungdomsverksamheten, idrotten, kulturen och tvåspråkigheten i Esbo och Grankulla har haft betydande nytta av stiftelsens medel. I förlängningen har hela lokalsamhället gynnats.

Stiftelsens värdegrunder utgörs av av det svenska språket, jämlik behandling samt hållbarhet. I allt större utsträckning har stiftelsen under de senaste åren gått in för att fungera som påverkare i stället för att enbart bevilja bidrag utgående från ansökningar. Stiftelsen har i dag ett betydligt mer proaktivt grepp med egna initiativ och riktlinjer för hur man önskar att medlen ska användas.

En av tyngdpunkterna är att stödja satsningar som ökar förståelsen för det svenska i samhället. Särskilt i samarbete med de övriga sparbanksstiftelserna i regionen, Stiftelsen Tre Smeder och Helsingestiftelsen, kan stiftelserna ha en avgörande roll för att trygga svenska strukturer i huvudstadsregionen. Tvåspråkigheten och den finlandssvenska kulturen behöver sina beskyddare för att leva och må bra och för att upprätthålla kultur och bildning av hög kvalitet. I en alltmer flerspråkig värld är satsningarna på de svenska rummen och svenskspråkig service i huvudstadsregionen avgörande. Därför är också förväntningarna på Focus Mattliden högt ställda.

Eftersom samhället förändras ses också stiftelsens strategi årligen över. Stiftelsens tyngdpunktsområden kan och ska spegla samtiden och de behov som finns. Stiftelsen är inte statisk utan kan anpassa sig till rådande förhållanden förutsatt att det sker inom de ramar som stadgarna ger.

I dag ser till exempel befolkningsutvecklingen ut på ett annat sätt än då stiftelsen grundades för trettio år sedan. Andelen av befolkningen som har ett annat modersmål än finska eller svenska växer stadigt. Eftersom de flesta invandrare integreras på finska är diversiteten i de finskspråkiga skolorna i huvudstadsregionen betydligt större än på svenskt håll. Också den finlandssvenska skolvärlden behöver spegla den verklighet vi lever i. Alla parter har nytta av en lyckad integration på gräsrotsnivå. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla stöder därför gärna projekt som främjar integration på svenska.

Andra tyngdpunktsområden som är viktiga för stiftelsen är kultur- och föreningsverksamhet, psykiskt välmående och verksamhet som motiverar barn, unga och personer med funktionsvariationer att delta i hobbyverksamhet.
I takt med att den offentliga ekonomin dragits åt har beroendet av tredje sektorn blivit allt viktigare. Det är ändå skäl att minnas att den offentliga sektorn har många lagstadgade uppgifter på sin lott. Det är inte meningen att stiftelser ska stå för de utgifter som samhället har som uppgift att sköta.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har som målsättning att vara en ansvarsfull aktör även i utdelningsärenden. Stiftelsen fäster uppmärksamhet vid hur sökandena i sin verksamhet förverkligar hållbarhet, mångfald och icke-diskriminering samt jämlikhet mellan könen. Stiftelsen vill också gärna hjälpa föreningar och organisationer att medvetandegöra och bli bättre på just de här frågorna.

Nyckelordet hållbarhet handlar alltså inte bara om klimat och miljö utan också om sociala och ekonomiska aspekter. I vid bemärkelse innebär hållbarhet också att stiftelsens verksamhet ska sträcka sig långt in i framtiden. Det här förutsätter att stiftelsens kapital förkovras på ett sätt som kan trygga en stabil utdelning också i fortsättningen.

Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla önskar förvalta arvet från Esbo Sparbank just på detta sätt.